Personlig utveckling (IPU)/ Ledarskap

IPU erbjuder flera verktyg för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp eller en hel organisation. Genom att bättre förstå eget och andra beteende, drivkrafter och känslor skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling. Verktygen är enkla att använda och ger positiva förändringar genom pedagogiskt beskriva exempelvis beteenden med hjälp av olika färger.

Vid coachning och personlig utveckling
IPU-analyserna tydliggör hur och varför man arbetar och fattar beslut, hur man lyssnar, visar sina känslor och om man fokuserar på resultat, metod eller relation. Analyserna belyser olika sidor i den egna personligheten, kunskap som är viktig när man ska förstå hur man själv är och hur man beter sig mot andra.

När man vill uppnå bättre kommunikation
De flesta kommunikationsproblem beror på bristande kunskap om och förståelse för varför människor reagerar och beter sig som de gör. IPUs verktyg skapar ökad insikt om hur man själv kommunicerar och varför man blir bemött på olika sätt av människor.

Vid medarbetar- och utvecklingssamtal
Eftersom självskattningsanalyser på ett värdeneutralt sätt belyser områden som kan utvecklas eller förstärkas fungerar den utmärkt som utgångspunkt och modell för medarbetarsamtal.

Vid utveckling av ledningsgrupper, projektgrupper och team
IPU Profilhjul ger en klar och tydlig bild av en grupps sammansättning och visar hur den kan kompletteras och utvecklas för att få fram medarbetarnas styrkor.

Vid säljträning
En säljare som förstår sitt eget och sin kunds beteende och motiv har lättare att få en affär. Därför ingår IPU Talent Insights som en naturlig del i effektiva sälträningsprogram.

Vid omorganisation
Analysen är ett effektivt hjälpmedel för att placera rätt person på rätt plats i en organisation. An får möjlighet att ta hänsyn till den enskildes naturliga beteende och vad hon motiveras av i relation till arbetsuppgifterna.

Vid rekrytering
IPU Talent Insights är, tillsammans med andra verktyg från IPU, effektivt som en del i rekryteringsprocessen.

Vid karriärplanering
Rapporten beskriver hur man fungerar i sitt nuvarande arbete och hur man med den som utgångspunkt kan diskutera vilken typ av arbete som man har bäst förutsättningar att klara av.

Kurslängd
1 dag

 

Vill du boka denna utbildning? Fyll i formuläret för offert

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar vi dig och skickar mer detaljer kring vår utbildning.